تائید شده
ناصر ایرجی - عکاس کادرو

ن. ایرجی

او اولین دوربین آنالوگ خود را در کودکی خرید و عکاسی را از همان سن آغاز کرد، در نوجوانی دوربین کانن ixy به دست گرفت و شروع به عکاسی طبیعت و پرتره نمود. دوره های عکاسی را در محضر استادهای به نام سپری کرده است و در عکاسی تبلیغاتی ، خبری و رویداد تجرب... .......بیشتر

۱۰.۰ / ۱۰

مهارت عکاسی

۱۰.۰ / ۱۰

کیفیت خدمات

از ۱۵

پروژه عکاسی

+۱۰ سال

سابقه کار

Location pin از ن. ایرجی پرسیدیم کجا برای عکاسی پیشنهاد میده؟

ن. ایرجی: پارکهای جنگلی تهران از جمله چیتگر و کوهسار بهترین فضاها با عمق میدان و درختهای فراوان دارد. پارک نهج البلاغه نیز بیشترین فضاهای ترکیبی شهری و طبیعی را برای ثبت عکسهای پرتره و خانوادگی دارد. در طلوع و غروب خورشید یهترین چشم انداز ها را می توان در پارک کوهسار تجربه کرد.

نظرات کاربران درباره ایرجی

Mini avatar 7

دنیا تقی زاده فراهانی:

جمعه ۲۰ فروردین

حضور به موقع و منظم دقت در عکاسی حوصله زیاد

رشته های عکاسی ایرجی

برای مشاهده نمونه کارها کلیک کنید.

تجهیزات عکاسی ایرجی

دوربین عکاس دوربین ها

Canon EOS 800D

Canon EOS 1200D(Rebel T5)

لنز عکا لنز ها

Canon 18-135mm f/3.5-5.6

Canon 70-300mm f/4-5.6

Canon 18-55mm f/3.5-5.6

محدوده فعالیت ایرجی: محدوده درختی

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

Mini avatar 7 عکاسی چهره - پروفایل

عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط ایرجی
نمونه عکس چهره - پروفایل

در مورد ایرجی بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

عکاسی برای من از کودکی با دوربین آنالوگ آغاز شد. سوژه های طبیعی و انسانی همیشه در مرکز کادر من قرار داشت. پس از ورود به عرصه دیجیتال در دوره نوجوانی، دوربین IXY کانن همراه و همدم من در همه جا بود. سپس با هدفمند شد عکاسی به عنوان علاقه اصلی دوربین کانن 800D همراه من شد و تا کنون این دوربین با دو لنز 135-18 و 300-70 لحظه های بی نظیری برای من ثبت نموده است.

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

روایت خطی سوژه ها در طول فصل ها و سالها بسیار هیجان انگیز است. ایجاد عمق میدان و بوکه های طبیعی نور و قرار دادن سوژه های زیبا مابین لنز و آن و برجسته کردن سوژه از فضای طبیعی حس بی نظیری به من می دهد.

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

تقدیرنامه از مسابقات عکاسی مختلف برنده عکس برتر سال دوربین نت

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

طبیعت گردی و ثبت لحظه های بکر و زیبا لذت بی نظیری است.