حسین منصوری - عکاس کادرو

ح. منصوری

حسین منصوری یک عکاس حرفه‌ای و خلاق است که علاقه زیادی به عکاسی و گرافیک بخصوص طراحی لوگو دارد و سبک کار وی بیشتر مینیمال و مفهومی است و پرتره‌های خیلی خوبی نیز می‌گیرد و در سایر سبک های عکاسی هم تجربه دارد. او سعی می کند دید خود به دنیا را در قالب... .......بیشتر

۱۰.۰ / ۱۰

مهارت عکاسی

۱۰.۰ / ۱۰

کیفیت خدمات

از ۲۸

پروژه عکاسی

+۶ سال

سابقه کار

هنوز هیچ نظری برای این عکاس ثبت نشده است.

تجهیزات عکاسی منصوری

دوربین عکاس دوربین ها

Canon EOS 60D

لنز عکا لنز ها

Canon 18-200mm f/3.5-5.6

محدوده فعالیت منصوری: محدوده غیره

رزرو این عکاس برای مناطق دورتر شامل هزینه ایاب ذهاب می شود.

Mini personal عکاسی چهره - پروفایل

عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل
عکس چهره - پروفایل توسط منصوری
نمونه عکس چهره - پروفایل

Mini lands عکاسی مناظر

عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر
عکس مناظر توسط منصوری
نمونه عکس مناظر

Mini other عکاسی غیره

عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره
عکس غیره توسط منصوری
نمونه عکس غیره

Mini realstate عکاسی معماری-فضای داخلی

Mini trav عکاسی سفر و گردشگری

عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری
عکس سفر و گردشگری توسط منصوری
نمونه عکس سفر و گردشگری

Mini ev عکاسی خبری و رویداد

عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد
عکس خبری و رویداد توسط منصوری
نمونه عکس خبری و رویداد

Mini kids عکاسی کودک

عکس کودک توسط منصوری
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط منصوری
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط منصوری
نمونه عکس کودک
عکس کودک توسط منصوری
نمونه عکس کودک

Mini team عکاسی تیمی و شرکتی

عکس تیمی و شرکتی توسط منصوری
نمونه عکس تیمی و شرکتی
عکس تیمی و شرکتی توسط منصوری
نمونه عکس تیمی و شرکتی
عکس تیمی و شرکتی توسط منصوری
نمونه عکس تیمی و شرکتی
عکس تیمی و شرکتی توسط منصوری
نمونه عکس تیمی و شرکتی

Mini footb عکاسی ورزشی

عکس ورزشی توسط منصوری
نمونه عکس ورزشی
عکس ورزشی توسط منصوری
نمونه عکس ورزشی
عکس ورزشی توسط منصوری
نمونه عکس ورزشی
عکس ورزشی توسط منصوری
نمونه عکس ورزشی

Mini baby عکاسی نوزاد

عکس نوزاد توسط منصوری
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط منصوری
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط منصوری
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط منصوری
نمونه عکس نوزاد
عکس نوزاد توسط منصوری
نمونه عکس نوزاد

Mini relig عکاسی مذهبی

عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی
عکس مذهبی توسط منصوری
نمونه عکس مذهبی

Mini date عکاسی دو نفره

عکس دو نفره توسط منصوری
نمونه عکس دو نفره
عکس دو نفره توسط منصوری
نمونه عکس دو نفره

Mini anni عکاسی تولد - مهمانی - دورهمی

Mini col عکاسی فارغ التحصیلی

عکس فارغ التحصیلی توسط منصوری
نمونه عکس فارغ التحصیلی
عکس فارغ التحصیلی توسط منصوری
نمونه عکس فارغ التحصیلی
عکس فارغ التحصیلی توسط منصوری
نمونه عکس فارغ التحصیلی

در مورد منصوری بیشتر بدانید:


چطوری عکاسی را آغاز کردید؟

از دوران هنرستان علاقه زیادی به عکاسی داشتم اما به دلیل اینکه رشته تحصیلی‌ام معماری، ارتباط زیادی با عکاسی نداشت نتوانستم به عکاسی ادامه بدم تا اینکه از طریق دانشگاه و اساتید به بازدید از یک روستای تاریخی در اردبیل رفتیم و بعد از آن جرقه عکاسی حرفه‌ای در من زده شد. همچنین برادر بزرگتر بنده نیز به من برای یادگیری عکاسی کمک زیادی کرده است.

چه مکانی را برای عکاسی دوست دارید؟

به نظر من امکان عکاسی از تمامی مکان های شهر در هر زمانی ممکن است! یعنی اینکه عکاس می بایست در هر موقعیت مکانی و زمانی امکان ثبتی منحصر به فرد داشته باشد.

در عکاسی، چه چیزی شما را به وجد می آورد؟

من عاشق مینیمال و مینیمالیسم هستم یعنی حداقل گرایی. در این سبک، عکاس باید با استفاده حداقل از عناصر در عکس و در نهایت سادگی مفهوم و پیام خود را به مخاطب برساند. از آنجایی که به سادگی و ساده زیستن علاقه‌مندم، سبک کار عکاسی‌ام هم بیشتر مینیمال است و آن را دنبال و پیروی می‌کنم. اما خودم را محدود نمی‌کنم و هر از چند گاهی ساختارشکنی می‌کنم و سراغ سبک‌های دیگر عکاسی نیز می‌روم و آن‌ها را تجربه می‌کنم.

مدارک، جوایز و تقدیرنامه ها

برنده چندین مسابقه عکاسی استانی و کشوری و سازمانی شده ام و امیدوارم در مسابقات بین المللی و شناخته شده دنیا شرکت کرده و برنده شوم. دانشجوی ارشد گرافیک در دانشگاه نیشابور - کارشناس معماری از دانشگاه فنی و حرفه‌ای - دانشکده رازی اردبیل

یک نکته فان در مورد خودتان بگویید:

من بصورت جدی و حرفه‌ای به طراحی گرافیک نیز مشغول هستم و به زبان انگلیسی هم تسلط دارم... و علاقه‌مند به کسب تجربه